VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Halve Marathon Barendrecht.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: Stichting RMD Evenementen, Educatie en Support.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname 

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt en voldoet aan de door de Organisator vastgestelde wedstrijdbepalingen. De Organisator hanteert bij de leeftijdsgrenzen de door de Atletiekunie gestelde normen als leidraad.
  – Kids Run 4 jaar
  – 1 Engelse Mijl 7 jaar
  – 2 Engelse Mijl 11 jaar
  – 5 kilometer: minimumleeftijd 12 jaar
  – 10 kilometer: minimumleeftijd 14 jaar
  – 21.1 kilometer: minimumleeftijd 18 jaar
  – Wandeltocht: minimumleeftijd 15 jaar
  Deelnemers aan de Kids Run zijn maximaal 6 jaar op de dag van het evenement.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
 5. Voor sommige (groepen van) deelnemers worden kortingscodes verstrekt. Bij misbruik van deze codes door anderen dan de aangewezen persoon of doelgroep vervalt het recht op deelname bij zowel de Inschrijver als de Verstrekker en zal het inschrijfgeld niet worden teruggestort.
 6. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk na toestemming van de Organisator en het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens. Indien overdracht plaats vindt na 31  augustus 2023, is de Deelnemer EUR 3,- verschuldigd aan de Organisator voor administratiekosten. Pas na ontvangst van de administratiekosten door de Organisator wordt de overdracht bevestigd. Overdracht kan tot 72 uur voor aanvang van het Evenement aan de Organisator worden doorgegeven.
 7. Indien de Deelnemer uiterlijk op 31 augustus 2023 bij de Organisator kenbaar maakt dat de inschrijving geannuleerd moet worden, volgt volledige restitutie van het inschrijfgeld. De Organisator geeft bij de inschrijving en via haar website aan hoe de annulering kenbaar gemaakt dient te worden.
 8. Indien de Deelnemer na 31 augustus 2023 verhinderd is aan het evenement deel te nemen, of niet meer wenst deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Het staat de Deelnemer uiteraard wel vrij om gebruik te maken van hetgeen wordt genoemd bij lid 6.
 9. Bij wijziging van het onderdeel waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld of andere onderdelen. Wijziging naar een langere afstand is alleen mogelijk na betaling van het prijsverschil met de kortere afstand, en alleen na overleg met de Organisator.
  Indien voor de nieuw gewenste afstand een deelnemerslimiet is bereikt voordat de wijziging is doorgegeven aan de Organisator, zal de Deelnemer op een reservelijst worden geplaatst. Na 15 september 2023 is lid 7 van toepassing indien er in die periode geen ruimte beschikbaar komt op de nieuw gewenste afstand.
 10. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt afhankelijk van het moment van annuleren door de Organisator, geen, een gedeeltelijke, of gehele restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel.
 11. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan op de oorspronkelijke datum waarvoor de Deelnemer zich heeft ingeschreven, zal de Organisator in eerste instantie in overleg met overheidsinstanties en faciliterende partners trachten een nieuwe datum te vinden, binnen een redelijke periode na de oorspronkelijke datum van het Evenement.
 12. Indien hetgeen vermeld bij lid 11 niet leidt tot een wenselijke alternatieve datum, zal het restitutiebedrag door de  Organisator bepaald worden na aftrek van reeds gemaakte kosten.
 13. De Organisator draagt zorg voor de uitbetaling van alle eventuele restituties uiterlijk 2 maanden na annulering.
 14. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee volzinnen van lid 10 zijn hierop van toepassing.
 15. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid 

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) en provincie waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid. 

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot het samenstellen van ranglijsten waarin de Deelnemer wordt genoemd en openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
De Organisator behoudt zich het recht voor gegevens van de Deelnemer aan hulpdiensten te verstrekken en/of op te vragen. Dit enkel indien noodzakelijk voor de hulpverlening aan de Deelnemer door deze diensten of voor nazorg aan de Deelnemer door de Organisator.
De Organisator verklaart met alle gegevens van de Deelnemer zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn ingeleverd. Zie voor verdere informatie de aparte privacyverklaring op deze website.

Artikel 6 Geschillenregeling           

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Wedstrijdreglement 

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement van de Halve Marathon van Barendrecht dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 Slotbepaling

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.